อานิสงส์​ของการรักษาศีล​ 5

อานิสงส์​ของการรักษาศีล​ 5 สุดอัศจรรย์ใจ ที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขความเจริญ

สุภาษิต “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นี้ใช้ได้ตลอดไป และคงเป็นคำจำกัดความถึงหลักปฏิบัติคำสอนสำคัญต่าง ๆ สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธได้อย่างเข้าใจง่ายมากที่สุด หนึ่งในหลักปฏิบัติที่สำคัญนั่นก็คือ “การรักษาศีล” โดยศีลนั้นมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ศีล 5, ศีล 8 หรือ ศีล 10 แต่ศีลที่ควรกระทำเพื่อให้เกิดความปกติในสังคม คือ ศีล 5 แล้ว อานิสงส์​ของการรักษาศีล​ 5 คืออะไร หรือ ทำไมคนเราต้องรักษาศีล บทความของ Ruay ดังต่อไปนี้ จะมาเล่าให้ฟัง

สารบัญ

ศีล 5 คืออะไร ทำไมคนเราต้องรักษาศีล

ศีล 5 คือ ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต เพื่อให้เกิดความปกติ ทั้งในตนเองและสังคม เป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่ช่วยควบคุมความประพฤติไม่ให้พลาดถลำลงไปในความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่ง 

สมเด็จพระสังฆราช
หลักคำสอน ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ ศีล 5 เป็นหลักคำสอนที่สำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ทั้งกับตนเอง ต่อผู้อื่น รวมถึงสัตว์ร่วมโลก ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง และง่ายที่จะปฏิบัติมากที่สุด ประกอบไปด้วย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

  • ศีลข้อที่ 1 : ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด
  • ศีลข้อที่ 2 : อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
  • ศีลข้อที่ 3 : กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น (มีกิ๊ก มีชู้ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่จะมีการแต่งงานหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย)
  • ศีลข้อที่ 4 : มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย
  • ศีลข้อที่ 5 : สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดื่มดองของมึนเมาทุกชนิด

แล้ว ทำไมคนเราต้องรักษาศีล ? น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย อาจเพราะไม่เชื่อว่าการรักษาศีลทำให้เกิดอานิสงส์ได้มากมายก็เป็นได้ ฉะนั้นเรามาดูความสำคัญของศีล 5 ในแต่ละข้อกัน ดังนี้

  • ศีลข้อที่ 1 : สิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เราไม่ควรเบียดเบียน ข่มเหง หรือทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป
  • ข้อที่ 2 : สิ่งของของใคร ใครก็รัก ใครก็สงวน ไม่ควรทำลาย ฉกลัก ปล้น จี้ อันจะเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติและทำลายซึ่งจิตใจกัน
  • ข้อที่ 3 : ลูก หลาน สามี ภรรยาใคร ใครก็รัก ใครก็สงวนอย่างยิ่ง ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อม ล่วงเกิน อันจะเป็นการทำลายซึ่งจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก อีกทั้งยังเป็นบาปแบบไม่มีประมาณ
  • ข้อที่ 4 : การโกหกล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงจึงไม่สมควรโกหก ทำให้ผู้อื่นเสียหาย 
  • ข้อที่ 5 : สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ หากดื่มเข้าไปบ่อย ๆ ย่อมทำให้คนดีกกลายเป็นคนบ้าได้ อีกทั้งของมึนเมาเหล่านี้จะเข้าไปลดคุณค่าของคนลงได้ อาจถึงขั้นไม่มีสติจนทำลายตัวเอง และผู้อื่นได้

อานิสงส์​ของการรักษาศีล​ 5 รักษาศีล 5 แล้วได้อะไร

การรักษาศีล ช่วยยกระดับจิตใจและก่อให้เกิดอานิสงส์ขึ้นมากมาย โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ได้กล่าวไว้ว่า 

ผู้ที่รักษาศีล 5 ได้นั้นจะทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน หากมีทรัพย์สมบัติก็จะปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ไม่มีใครมาเบียดเบียนทำลายได้ พูดอะไรก็มีแต่คนเคารพนับถือ คำพูดมีเสน่ห์ด้วยสัตย์ด้วยสีล มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมความสุขให้ผู้อื่น มีแต่ความอบอุ่นไม่ระแวงสงสัย หากมีครอบครัวก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่มีใครจ้องจะมาทำร้ายทำลายได้

โดยสำหรับ อานิสงส์​ของการรักษาศีล​ 5 ในแต่ละข้อ อธิบายได้ ดังนี้

อานิสงส์ของศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์

ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้ เมื่อน้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ จะทำให้มีพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไม่ขี้โรค อายุยืนยาว ไม่มีศัตรูหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ มาเบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บ หรือสิ้นอายุเสียก่อนวัยอันสมควร

อานิสงส์ของศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์

ด้วยการไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ได้เต็มใจให้ ด้วยเศษของบุญที่นำมาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมทำให้ได้เกิดในตระกูลร่ำรวย การทำมาหาเลี้ยงชีพในภายหน้า มักจะประสบช่องทางที่ดี ทำมาค้าขึ้น และมั่งมีทรัพย์ ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วยภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย โจรภัย ฯลฯ

อานิสงส์ของศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ด้วยการไม่ล่วงประเวณีในคู่ครอง หรือคนในปกครองของผู้อื่น ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะประสบโชคดีในความรัก มักได้พบรักแท้ที่จริงจังและจริงใจ ไม่ต้องอกหัก อกโรย และอกเดาะ ครั้นเมื่อมีบุตรธิดา ก็ว่านอนสอนง่าย ไม่ดื้อด้าน ไม่ถูกผู้อื่นหลอกล่วงฉุดคร่าอนาจาร ไปทำให้เสียหาย บุตรธิดาย่อมเป็นอภิชาติบุตร ซึ่งจะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล

อานิสงส์ของศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดมุสา

ด้วยการไม่กล่าวมุสา ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ จะทำให้เป็นผู้ที่มีสุ้มเสียงไพเราะ พูดจามีน้ำมีนวลชวนฟัง มีเหตุมีผล ชนิดที่เป็น “พุทธวาจา” มีโวหาร ปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา จะเจรจาความสิ่งใดก็มีผู้เชื่อฟังและเชื่อถือสามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตรธิดาและศิษย์ให้อยู่ในโอวาทได้ดี

อานิสงส์ของศีลข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราเมรัย

ด้วยการไม่ดื่มสุราเมรัย เครื่องหมักดองของมึนเมา ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมทำให้เป็นผู้ที่มีสมอง ประสาท ปัญญา ความคิดแจ่มใส จะศึกษาเล่าเรียน สิ่งใด ก็แตกฉานและทรงจำได้ง่าย ไม่หลงลืมฟั่นเฟือนเลอะเลือน ไม่เสียสติ วิกลจริต ไม่เป็นโรคสมอง โรคประสาท ไม่ปัญญาทราม ปัญญาอ่อน หรือปัญญานิ่ม

กรรมของการทำผิดศีล 5 

สมเด็จพระสังฆราช
หลักคำสอน ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ชาวพุทธทุกคนเชื่อว่าบาปกรรมมีอยู่จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลาย ๆ คนแม้กระทั่งตัวแอดมินเองก็ต้องเคยทำผิดศีลบางข้อแน่ ๆ ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี และเพื่อเป็นการเตือนใจให้อยู่ในศีลในธรรมกัน มาดูกันว่า กรรมของการทำผิดศีล 5 และวิธีบรรเทากรรม คืออะไร ทำได้อย่างไร

การทำผิดศีลข้อที่ 1 คือ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รวมถึงการทำร้าย เบียดเบียน กักขัง ทรมานสัตว์ด้วย

ผลกรรม : จะทำให้มีปัญหาสุขภาพจุกจิก เป็นคนขี้โรค ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่สมประกอบ พิการ อายุสั้น ตายแบบทรมาน

วิธีบรรเทากรรม : บริจาคโลหิต ทำบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิเพื่อการช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยการปล่อยหรือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบ่อย ๆ โดยเฉพาะปลาหน้าเขียงที่กำลังจะถูกฆ่าจำนวนเท่าใดก็ได้

การทำผิลศีลข้อที่ 2 คือ การลักทรัพย์ ขโมยของ รวมถึงการฉ้อโกง ยักยอก ทำลาย หรือนำข้าวของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตัวเอง

ผลกรรม : ทำอะไรก็ไม่เจริญ ไม่สำเร็จ โดนหลอกโดนโกง มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงิน เก็บเงินไม่อยู่ ได้มาเท่าไหร่ก็มีเรื่องให้ต้องใช้ไปเสียหมด เงินหายหรือถูกขโมยบ่อย

วิธีบรรเทากรรม : หมั่นทำบุญด้วยการบริจาคอะไรก็ได้บ่อย ๆ เช่น หยอดบริจาคค่าน้ำค่าไฟตามตู้รับบริจาคต่าง ๆ ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญถวายสังฆทาน หรือทำบุญบริจาคเงิน ทุนการศึกษา ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ที่ขาดแคลน

การทำผิดศีลข้อที่ 3 คือ การประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน รวมถึงการมีกิ๊ก มีชู้ นอกใจ หลอกลวง ข่มขืน หรือมีการล่วงเกินกันก่อนการแต่งงานหรือไม่ได้การรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครอง

ผลกรรม : ความรักไม่สมหวัง มีปัญหาตลอด อาจจะเป็นหม้าย ถูกคนรักนอกใจ ถูกทิ้ง คนรักมีกิ๊ก มีชู้ ถูกกีดกันความรัก เจอแต่คนไม่จริงใจ ไม่ค่อยมีใครคบหาด้วย หรือมีปัญหาภายในครอบครัวมาก

วิธีบรรเทากรรม : หมั่นทำบุญด้วยการถวายสิ่งของเป็นคู่ เช่น เทียนคู่ แจกันคู่ ตะเกียบ ช้อนส้อม หรืออื่น ๆ และทำบุญเกี่ยวกับการให้ โดยเฉพาะให้ความรักและความอบอุ่น เช่น ทำบุญกับบ้านพักคนชรา บ้านเด็กกำพร้า

การทำผิดศีลข้อที่ 4 คือ การโกหก พูดปด พูดเท็จ ไม่มีสัจจะ หลอกลวง นินทา ด่าทอ รวมถึงการใช้คำพูดส่อเสียด หยาบคาย ให้ร้าย ยุแยงให้ผู้อื่นแตกกัน

ผลกรรม : มักจะเจอแต่คนไม่จริงใจ หลอกลวง ถูกนินทา ใส่ร้าย ว่าร้าย เจอคนไม่รักษาสัญญา พูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อหรือไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจ

วิธีบรรเทากรรม : เมื่อสัญญาหรือพูดอะไรไว้ต้องรักษาสัญญาหรือคำพูดนั้นให้ได้ รู้จักคิดก่อนพูด ตั้งสัจจะว่าจะไม่โกหก ให้ร้าย นินทาหรือหลอกลวงใคร และหมั่นทำบุญเกี่ยวกับการเผยแพร่ธรรมะในแง่ใดก็ได้ ทำบุญช่วยเหลือคนยากจน คนยากไร้ต่าง ๆ

การทำผิดศีลข้อที่ 5 คือ การดื่มของมึนเมา เสพยาเสพติด รวมถึงการขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ผลกรรม : ขี้หลงขี้ลืม มีปัญหาทางด้านสติปัญญา ทำอะไรมักไม่มีสติ จะลุ่มหลงมัวเมาหรือถูกชักจูงไปในสิ่งที่ผิดได้ง่าย

วิธีบรรเทากรรม : พยายามรักษาศีลข้อ 5 ให้ดี ตั้งสัจจะว่าจะไม่ดื่มของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด ไม่ซื้อขายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการให้ความรู้หรือการศึกษา หรือจะบริจาคหนังสือเรียน หนังสือธรรมะ บริจาคทุนการศึกษาก็ได้

สรุป

ศีล 5 ถือว่ามีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เพราะหากทุกคนไม่มีศีล การอยู่ร่วมกันก็จะไร้มนุษยธรรม ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เนื่องจากศีลเป็นระบบการควบคุมและขัดเกลาพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ที่มีผลต่อทุกคนการกระทำของผู้คนในสังคม ในทุก ๆ เชื้อชาติและศาสนา ไม่เพียงแค่ในศาสนาพุทธเท่านั้น

แต่เราทุกคนเข้าใจกันดีว่า การรักษาศีลให้ครบทั้ง 5 นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เอาเป็นว่าค่อยเป็นค่อยไป อะไรที่ทำแล้วสบายใจ ทำแล้วดีต่อตนเองและผู้อื่นก็ทำต่อไป ที่สำคัญทุก ๆ การกระทำต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะดีที่สุด

เพราะทุกอย่างจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับเจตนาและการกระทำของเราด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สุดท้ายแล้วสิ่งไหนที่ผิดพลาดไปแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนและแนวทางในการใช้ชีวิต และอย่าลืมหาเวลาไปทำบุญ หมั่นทำความดี รับประกันว่า สิ่งดี ๆ จะต้องเข้ามาในชีวิตของชาว Ruay ในไม่ช้าแน่นอน

บทความแนะนำอื่นๆที่น่าสนใจ

Facebook
Twitter
Email