ลำดับบทสวดมนต์

ลำดับบทสวดมนต์ ชีวิตดีแน่!! หากเรียงที่ถูกต้องเสริมสิริมงคลให้ชีวิตรุ่งเรือง

เชื่อว่า ณ ตอนนี้หลาย ๆ ท่านคงจะมีอาการเครียดกันมาก ซึ่งอาจจะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อาชีพการงาน และอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่ทำให้เกิดความเครียด หลายท่านหันมาสวดมนต์เพื่อสงบจิตใจ วันนี้แอดมินจะขอแนะนำวิธี ลำดับบทสวดมนต์ ที่ถูกต้องเพื่อเสริมสิริมงคล ช่วยเสริมกำลังใจ

การสวดมนต์ เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้จิตใจสงบเย็นลง ผ่องใส และทำให้เรามีสมาธิ เมื่อจิตใจสงบลงก็จะช่วยให้เรามีสติ มีแรงพร้อมที่จะไปทำงานได้อย่างมีความสุข เพราะการสวดมนต์ที่ถูกต้องเพียงไม่กี่เดือน จะช่วยพลิกชีวิตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตได้

ปัจจุบันนี้การสวดมนต์กลุ่มวัยรุ่นหรือเด็ก ๆ ก็ยังหันมาสนใจในการสวดมนต์กันมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นเราควรที่จะต้องรู้ ลำดับบทสวดมนต์ ที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมสิ่งดี ๆ ให้คงอยู่ เมื่อเตรียมตัวกันพร้อมแล้วพนมมือและกล่าวบทสวดมนต์ไปพร้อม ๆ กับ Ruay ได้เลย

หลักของการสวดมนต์

  • ก่อนสวดมนต์อาบน้ำชำระตัวเองให้สะอาด แต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพ
  • ต้องสมาทานศีลห้าก่อนสวดบทอื่นใดในโลกนี้ เพราะการสมาทานศีลห้า จะเป็นการกรองเสียงให้เป็นทิพย์ก่อน แล้วเราจึงสวดบทอื่นได้หมดทุกบท
  • สวดด้วยความตั้งใจ เสียงดังฟังชัด การสวดมนต์ไม่ใช่การภาวนา เราจึงต้อง ให้เทวดา นางไม้ เจ้าที่ ฯลฯ ได้ยิน มาร่วมโมทนาบุญกับเรา เราต้องมั่นใจในพลังที่ออกจากน้ำเสียงของเรา ว่าเสียงที่เปล่งไปนั้น สามารถดังไปทั่วสวรรค์ และต้องเกิดจากความศรัทธาอย่างจริงใจ
  • กราบไหว้พระ ต้องแบบ ”เบญจางคประดิษฐ์” ให้สวยงามนิ้วโป้งแตะระหว่างคิ้ว พอก้ม หน้าผากให้แตะถึงพื้นไม่ใช่ทิ่มหัวลงไปเหมือนเป็นคนไม่มีศรัทธา อย่างนี้บุญที่ได้ จะไม่ละเอียด
ผู้หญิงไหว้พระ

ลำดับบทสวดมนต์ ที่ถูกต้องมี ดังนี้

  1. อาราธนาศีล 5
  2. คำขอขมาพระรัตนตรัย
  3. คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
  4. คำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น

บทอาราธนาศีล 5

การอาราธนาศีล 5 ให้ ลำดับบทสวดมนต์ ดังนี้

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

(สวดคนเดียวลงด้วย “มิ” หากสวดหลายคนเปลี่ยนเป็น “มะ”)

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ( กราบ )
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ( กราบ )

คำอาราธนาศีล 5

อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุงรักขะนัตถายะ
ติสะติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

( ถ้าสวดหลายคนให้เปลี่ยนจาก “อะหัง” เป็น “มะยัง” )

ผู้หญิงพนมมือ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ)

บทไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทคำขอขมาพระรัตนตรัย

ลำดับบทสวดมนต์ ที่ถูกต้องต่อมา บทขอขมาพระรัตนตรัย ซึ่งมีหลากหลายบท สามารถที่จะเลือกบทใดบทหนึ่งตามชอบมาสวดได้ ซึ่งมีดังนี้

แบบที่ 1

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
(ถ้าหลายคนว่า…..ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯ…. , ขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดลดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

แบบที่ 2

อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัชชะขะมามิ ยะถาพาเล ยะถามุฬเห ยะถาอะกุสะเล เย มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโย โน ปะฎิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ เถเรปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะกะตัง สัพพัง อะปะราทังขะมามิภันเต

ณ โอกาสบัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอขมาโทษ ต่อพระรัตนตรัย ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สบประมาทพลาดพลั้ง ต่อพระพุทธ ต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์ สมัยเป็นคนพาลคนหลง อกุศลเข้าสิงจิต ให้ทำความผิดต่อพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ผิดต่อคุณครูอาจารย์ ผิดต่อหลวงพ่อ หลวงปู่ หลวงน้า หลวงอา หลวงพี่ทั้งหลาย ขอจง อโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่ามีเวร เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให้ได้สร้างแต่กรรมดี สร้างบารมีของตน ให้พ้นภัยพาล ลุล่วงบ่วงมาร ในชาติปัจจุบันกาลนี้เทอญฯ.

คนพนมมือ

แบบที่ 3

วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองค์จงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
ข้าแต่พระธรรมอันเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมเพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระธรรมจงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระสงฆ์เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระสงฆ์จงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

แบบที่ 4

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ,
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง, ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม,
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า, ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระธรรม, ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระธรรมในกาลต่อไป
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระสงฆ์, ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระสงฆ์ในกาลต่อไป

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

การที่เราจะแผ่เมตตาให้ใคร ให้จดจำเสมอว่า เราต้องให้เราก่อน เมื่อเรามีบุญเราจึงให้คนอื่นได้

อะหัง สุขิโต โหมิ
อะหัง นิททุกโข โหมิ
อะหัง อะเวโร โหมิ
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

ประโยชน์ของการแผ่เมตตา คือ

การทำให้จิตใจของเราสงบ รู้จักปล่อยวางและให้อภัยผู้อื่น นอกจากนั้นยังทำให้เราเป็นคนที่มีความโอบอ้อมอารี รู้จักรักสัตว์และไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกด้วย

แผ่เมตตาช่วยอะไร?

ช่วยทำให้จิตใจของเราสงบเวลาที่เราโกรธหรืออารมณ์เสีย เราสามารถท่องบทแผ่เมตตาได้เช่นกัน ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วย

บทแผ่เมตตาสามารถปล่อยปลาได้ไหม?

บทแผ่เมตตาสามารถปล่อยปลาได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นการอุทิศแรงจิตให้กับสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้นจึงสามารถนำไปแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรระหว่างที่ปล่อยปลาได้ เป็น คาถาปล่อยปลา คาถาหนึ่งที่นิยมเช่นกัน

คำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น

พอขึ้นสัพเพ สัตตา วิญญาณของสัตว์ที่เรากินไปในแต่ละวันก็จะไปเกิดในทันทีไม่เกาะตามเนื้อตัวเราแล้ว

แบบที่ 1 เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

แบบที่ 2 แผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาทั่วไป

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ
(สวด 3 จบ บทนี้ขอให้ปัญญาทางธรรมจงเกิดกับเรา ขาดไม่ได้เช่นกัน)

สรุป

ตอนนี้ทุกท่านคงจะทราบลำดับการสวดมนต์ที่ถูกต้องแล้ว นอกจากนี้หากท่านใดที่ต้องการจะ สวดมนต์บทต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ สามารถที่จะสวดแทรกได้ก่อนที่จะ แผ่เมตตาให้กับตัวเอง หลังจากที่สวดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดหากสายบุญท่านใดจะนั่งสมาธิ ก็ให้ทำการขอพระกรรมฐานก่อนทุกครั้งก่อนที่จะนั่งสมาธิในระยะเวลาพอประมาณ ดังนั้นเราชาวพุทธนอกจากการทำบุญใส่บาตรแล้วนั้น ก็ไม่ควรที่ละเลยในการปฏิบัติธรรมด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิกันอย่างสม่ำเสมอด้วย

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก wallstreetenglish

บทความแนะนำ

Facebook
Twitter
Email