วันอาสาฬหบูชา

สร้างบุญ เสริมบารมี วันอาสาฬหบูชา ด้วย 5 กิจกรรมที่ควรทำ

ชาวพุทธไทยรู้ไหม สุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ชาวพุทธอย่างเราไม่ควรพลาดทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมบุญ บารมีให้กับชีวิต และวันสำคัญที่ว่านั่น คือ”วันอาสาฬหบูชา” วันนี้สำคัญอย่างไร และมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ห้ามพลาดปฏิบัติ เพื่อชีวิตจะได้เฮง ๆ อยากรู้ ตามแอดมาได้เลย

วันอาสาฬหบูชา คือ

คำว่า “อาสาฬหบูชา” อ่านว่า  อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา ย่อมาจากคำว่า “อาสาฬหปูรณมีบูชา” ซึ่งคำว่า “อาสาฬห” หมายถึง “เดือน 8 ทางจันทรคติ” ส่วนคำว่า “ปูรณบูชา” หมายถึง “การบูชา”

ดังนั้น “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญอาสาฬหะ หรือวันเพ็ญเดือน 8 และถ้าปีใดมีแปด 2 หน ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน สำหรับปี 2564 นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

วันอาสาฬหบูชา สำคัญอย่างไร

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้เพียง 2 เดือน ซึ่งก็คือในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา และในวันนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ

พระพุทธเจ้า และปัญจวัคคี

ซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปฐมเทศนาจบกัณฑ์แรก พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน และขอบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 บริบูรณ์ครั้งแรก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระสงฆ์” นั่นเอง

หลักธรรมในวันอาสาฬหบูชา มีอะไรบ้าง

หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนเป็นเหตุให้พระอัญญาโกณฑัญญะ บรรลุโสดาบันเรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แปลว่า “พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม”   และใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ 

  •  มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
  •  อริยสัจ 4  หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
ทุกข์ หมายถึง

ทุกข์ หมายถึง สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก ความบากลำบาก ความไม่สบายอกสบายใจ รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรา  

สมุทัย หมายถึง

เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของกข์ ซึ่งตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ  

นิโรธ หมายถึง

หมายถึง การดับทุกข์ การละกิเลสหรือตัณหา ด้วยการท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา  

มรรค หมายถึง

หมายถึง กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการ ดังนี้ 1. สัมมาทิฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8.สัมมาสมาธิ

5 กิจกรรมที่ควรทำในวันอาสาฬหบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

มาถึงส่วนของกิจกรรมที่ชาวพุทธอย่างเราควรถือปฏิบัติ ในวันพระใหญ่อย่าง “อาสาฬหบูชา” เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ดังนี้

ทำบุญตักบาตร

เริ่มต้นกิจกรรมแรกง่าย ๆ ของวันพระใหญ่ วันอาสาฬหบูชาด้วยการทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน ดอกไม้ และน้ำเปล่า พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติเช่นนี้จะได้รับอานิสงส์ 5 ประการ ได้แก่ คือ 1.) เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย 2.) คนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย 3.) มีชื่อเสียงที่ดีงาม 4.) เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และ 5.) เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

ทำบุญตักบาตรวันพระ

ปล่อยสัตว์เป็นทาน

ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเรียบร้อยแล้ว ก็มาทำบุญไถชีวิตโคประบือ หรือจะปล่อยสัตว์เป็นทาน ก็ได้ ตามศรัทธา หากท่านไหนที่ตั้งใจจะปล่อยปลา ก็ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับปล่อยปลาลงตามแหล่งน้ำต่าง ๆ สักนิด ทำอย่างไรจึงจะปล่อยปลาให้ได้บุญ ไม่ใช่เป็นบาป เพราะปลาที่ปล่อยไปเป็นอาหารของปลาใหญ่

ปล่อยปลาดุก

รักษาศีล 8

ข้อปฏิบัติที่ 3 คือการรักษาศีล ดำรงตนให้อยู่ในศีลหรือในธรรม จากปกติที่ถือศีล 5 กัน วันนี้ก็ให้เพิ่มมาอีก 3 ข้อเป็นศีล 8 ศีลที่พราหมณ์เขามักจะถือปฏิบัติกัน รวมไปถึงงดทานเนื้อสัตว์ในวันนี้ด้วย

ถือสีลที่วัด

เวียนเทียน

ถ้าในสถานการณ์ปกติ กิจกรรมเวียนเทียนคงเป็นอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้ เพราะการเวียนเทียนนั้นเป็นดั่งการสักการะบูชาพระรัตนตรัย อันประกอบไปด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ยิ่งวันพระสงฆ์เช่นนี้ยิ่งไม่ควรพลาด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่ดูจะหนักขึ้นทุกวัน ทำให้วัดงดกิจกรรมเวียนเทียน เราก็คงต้องเวียนเทียนออนไลน์กันเอาเอง

เวียนเทียนวันพระใหญ่

ทำประโยชน์เพื่อสังคม

สุดท้ายเป็นการทำประโยชน์ให้สังคม ไม่ว่าจะเป็นการกวาดลานวัด เก็บขยะรอบชุมชน หนองน้ำ รวมไปถึงการแจกอาหารให้กับคนทุกข์ยาก หรือคนที่กำลังลำบากให้เขากินอิ่มนอนหลับ

แจกอาหารช่วงโควิด - 19

สรุปส่งท้าย

ใกล้ วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเข้ามาทุกทีแล้ว คอหวยเว็บ Ruay ท่านไหนยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดี ในสภาวะที่เต็มไปด้วยโรคระบาดในขระนี้ นอกจาก 5 กิจกรรมข้างต้นแล้ว ก็ยังสามารถทำความสะอาดหิ้งพระ เปลี่ยนแจกันพระ สวดมนต์ภาวนาก่อนนอน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราและคนในครอบครัว

ซึ่งนอกจากจะเป็นการหยุดเชื้ออยู่บ้าน เพื่อชาติ และเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้ว ยังได้บุญอีกด้วย สุดท้ายนี้ก็ขออวยพระให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง และปลอดภัยจากโควิด – 19 กันทุกคน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email