ruay365

คาถาล้างบาป สำหรับคนมีกรรม สวดภาวนาแล้วชีวิตดีขึ้นแน่นอน

ใครที่กำลังเจอวิบากกรรมอย่างแสนสาหัสในตอนนี้ Ruay 365 ขอแนะนำ คาถาล้างบาป ให้ไปสวดกันเลย ช่วยให้กรรมหนัก กลายเป็นเบา ไม่ว่าใครที่เกิดมา ล้วนแล้วแต่มีกรรมด้วยกันทั้งนั้น แต่จะหนักหรือเบานั้น ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราด้วยเช่นกัน แต่ในเมื่อชีวิตยังไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นรน เพื่อเอาตัวรอดกันต่อไป ใครกำลังตามหาบทสวดมนต์ ให้มาทางนี้ แอดมินได้รวบรวมมาให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ruay365

รวมคาถาล้างบาป สำหรับคนมีกรรม

พระคาถาล้างกรรม พญายมราช

ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มเก่าของวัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก่อนสวด ให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

“พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ อะระหัง กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิญาณจงไปผุดไปเกิด” สวดทั้งหมด 3 จบ

ruay365
ขอบคุณภาพจาก T News
  • บทกรวดน้ำ

“อิมินา ปุญญกัมเมนะ ขอเดชเดชะกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดา ญาติกาทั้งหลาย สมณชีพราหมณ์ อีกทั้งเรือด ริ้น ลา พระอินทร์เจ้าฟ้า พระโคดม พระพรหมมีฤทธิ์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระเพชรฉลูกรรณ พระมาตุลี พระกรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่ แม่ซื้อพันจิต พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนา แม่พระคงคาไหล แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระฉูดฉาด พญายมราช ท้าวเวสสุวัณ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ นายสมุห์บัญชี ตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทำผิด จะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลาย ปิดอบายให้มั่น เปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจ้ง เกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุข เกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุข ท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่งๆ นิพพานัง ปัจจโย โหนตุ”

“พุทธัง ชั่วอนันตัง ธัมมัง ชั่วจักวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจโย โหตุ”

ruay365
ขอบคุณภาพจาก วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง จ.ระยอง

คาถาล้างบาป อาจารย์ พันเอก (พิเศษ) เอื้อน มนเทียรทอง

ท่านอาจารย์ พันเอก (พิเศษ) เอื้อน มนเทียรทอง เป็นโหราจารย์ชื่อดังแห่ง สำนักโหรหอคำ คาถานี้ จารึกเป็น อักษรขอม อยู่ในตู้พระไตรปิฎกโบราณของวัดแห่งหนึ่ง

“…โย สัพพะปาปัง สัพพะโทสัง สัพพะกุสะลัง วิมาเปตะวา

ปัญจะอาปัตติ คุรุละหุกาวา มุญจิตุ วิมานิ ภันเต….”

คาถาบทนี้ ควรสวดภาวนา ทุกคืน ก่อนนอน ตามปกติจะท่องทั้งหมด 3 จบ ก็ได้ หรือ จนถึง 9 จบ ก็ได้เช่นกัน แต่ถ้าใครมีเวลา Ruay 365 ขอแนะนำให้ท่องทั้งหมด 9 จบ เพียงแสดงถึงเจตนารมณ์ในการล้างบาปอย่างชัดเจน

ruay365
ขอบคุณภาพจาก อ.ธนเทพ ปฎิพิมพาคม

บทอธิฐานขออโหสิกรรม

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรม นายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้ จองเวรจองกรรม ต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้า เป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน…วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณ ของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไร และ อุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงสำเร็จพลัน เทอญ “นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ”

ruay365
  • คำอธิษฐานอโหสิกรรม

ข้าพเจ้า…..(บอกชื่อ)…ขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใครๆ ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ

  • คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)

กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้า…..(ชื่อ – นามสกุล)…ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอจงโปรดยกโทษ ให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบากเข็ญใจ อันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสูญสิ้นไป ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ (อธิษฐานตามที่ปรารถนา)

ruay365

หากคุณทุกข์ทนอยู่ในความหม่นหมอง ให้ลองกล่าวบทคำขอนี้ แล้วภายในใจจะโปร่งใส ปราศจากความคิดที่ไม่ดีลงได้ ไม่มากก็น้อย คุณพึงแผ่กุศลแห่งจิตให้เกิดขึ้นที่กาย ที่จิต ต่อผู้ผูกเวรผูกกรรมทั้งหลาย เพื่อให้เค้าเลิกจองเวรจองกรรมเสีย โดยกล่าวว่า…

“ข้าพเจ้า ณ บัดนี้เกิดจิตสำนึกผิดถึงผลกรรมที่ส่งผล แม้ในภพนี้ข้าพเจ้าจะจำไม่ได้ก็ดี ข้าพเจ้าก็ขอขมาต่อโทษของภพใหม่ที่ปิดบังต่อความทุจริตที่มีต่อพวกท่านทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกผิดชอบชั่วดี จึงขอขมาลาโทษต่อพวกท่านทั้งหลาย

อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อย่าได้ผูกเวรแก่กันและกันเลย

ขอให้บุญใดๆ ที่เกิดมาจากกาย วาจา ใจ สุจริตทั้งหมดทั้งสิ้นของข้าพเจ้า จงเกิดเป็นบุญที่กาย ที่จิตของท่าน ขอความเป็นผู้หมดสิ้นไปในเวรในกรรม จงมีแก่ท่านแลข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้เทอญ”

ruay365

สรุป

คนเราเกิดมา ไม่ว่าจะรวยหรือจน ก็มีกรรมด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่ว่า น้ำหนักของกรรมอาจจะไม่เท่ากัน ใครที่อยากมีชีวิตดีขึ้น ทำอะไรก็สะดวกสบาย ต้องมาท่อง คาถาล้างบาป คาถาที่จะช่วยชำระทุกวิบากกรรม ที่เราเคยสร้างมา หากใครสวดภาวนาเป็นประจำ จะประสบแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต

ก่อนจากกันไป ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะ มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay 365

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

คาถาล้างบาป สำหรับคนมีกรรม สวดภาวนาแล้วชีวิตดีขึ้นแน่นอน - 262

คาถาล้างบาป สำหรับคนมีกรรม สวดภาวนาแล้วชีวิตดีขึ้นแน่นอน - 636 Post