หลวงพ่อวิริยงค์

อาลัยยิ่ง หลวงพ่อวิริยังค์ พระนักปฏิบัติชื่อดัง มรณภาพแล้ว

ประกาศ แจ้งข่าวการมรณภาพเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม ( หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล/ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา ได้ถึงแก่การมรณภาพ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๒ น. สิริอายุ ๑๐๐ ปี ๑๑ เดือน ๑๕ วัน ๘๐ พรรษา

วัดธรรมมงคลและคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษา จึงขอประกาศแจ้งข่าวการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ กำหนดการอื่นๆ ทางวัดจักแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

S 35283007

ประวัติ “สมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระญาณวชิโรดม” หรือ หลวงพ่อวิริยังค์

เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2463  ณ สถานีรถไฟปากเพรียว (สถานีสระบุรีในปัจจุบัน ) จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรเป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง7 คน ของนายขุนเพ็ญภาษ ชนารมย์ นายสถานีรถไฟ กับ นางมั่น บุญฑีย์กุล

 1

การบรรพชาอุปสมบท

 • อายุ 11 ขวบ เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดสุปัฏนาราม จ.อุบลราชธานี ต่อมาย้ายมาตั้งหลักปักฐานที่บ้านใหม่สำโรง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2478  บรรพชาที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยพระธรรมฐิติญาณ (สังข์ทอง นาดวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากบรรพชาได้ 10 วัน ก็ออกธุดงค์ตามป่าเขาลำเนาเพื่อแสวงหาที่วิเวก
 • อายุ  21 ปีอุปสมบทเมื่อวันที่ 20 พ.ค.2484  ที่วัดทรายงาม อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โดยพระปัญญาพิศาลเถร(หนู ฐิตปญโญ) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่กงมา จิรปุณโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาทองสุข สุจิตโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์
 • จากนั้นหลวงพ่อวิริยังค์ ได้เดินธุดงค์ติดตามพระอาจารยกงมาไปในที่ต่างๆ เป็นเวลา 8 ปี วันหนึ่ง พระอาจารย์กงมาพาท่านเดินธุดงค์จากจังหวัดจันทรบุรีไปจังหวัดสกลนคร เพื่อไปพบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หลวงพ่อวิริยังค์ได้รับเลือกให้เป็นอุปัฏฐากอยู่ในพรรษา 4 ปี นอกพรรษา 5 ปี รวมเป็น 9 ปี ได้เดินธุดงค์ร่วมกับพระอาจารย์มั่น เรียนธรรมะอันลึกซึ้ง และจดคำสอนของหลวงปู่มั่นบางตอนไว้ และได้เผยแพร่คำสอนนี้แก่สาธารณชน ในหนังสือที่ชื่อว่า “มุตโตทัย”
 • เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2540 ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่วัดธรรมมงคลถาบุญญนนทวิหาร เพื่อสอนสมาธิสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จนปัจจุบันมีการขยายสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพไปแล้ว 287 สาขาทั่วประเทศ และในต่างประเทศที่แคนาดา 6 แห่ง รวมทั้งที่สหรัฐอเมริกาด้วย
 • ปีพ.ศ. 2506 จนถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร มีอายุ 100 ปี พรรษา 79 มีลูกศิษย์ที่ศรัทธาป็นจำนวนมาก

ปริญญากิตติมศักดิ์

 • ปี 2538 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ ด้านบริหารการพัฒนา จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปี 2545 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปี 2545 ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษานอกระบบ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ปี 2550 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง
 • ปี 2553 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ปี 2554 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ปี 2555 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปี 2556 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ปี 2557 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สมณศักดิ์

 • ปี 2507 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ พระครูญาณวิริยะ (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)
 • ปี 2510 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระญาณวิริยาจารย์ (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)
 • ปี 2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชธรรมเจติยาจารย์ (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)
 • พุทธศักราช 2545 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเจติยาจารย์ (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)
 • พุทธศักราช 2554 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมมงคลญาณ (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)

รวมเลขเด็ด หลวงพ่อวิริยังค์

จากชีวประวัติของหลวงพ่อวิริยังค์ข้างต้น เราสามารถถอดเลขเด็ดได้ ดังนี้

 • 100 คือ อายุสิริรวมขณะเสียชีวิต
 • 07 463 คือวันเดือนปีเกิด วันที่ 7 มกราคม 2463 
 • 05 คือ เป็นลูกคนที่ 5 ในบรรดาพี่น้อง 7 คน
 • 21 คือ ช่วงอายุที่ได้อุปสมบท
 • 80 คือ จำนวนพรรษาของท่าน
 • 540 40 คือ ปี 2540 ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคลถาบุญญนนทวิหาร

คอหวยหรือลูกศิษย์ท่านไหนอยากลองเสี่ยงโชค เสี่ยงดวงดู ก็ลองนำเอาเลขเด็ดที่ Ruay ไขไว้ให้ไปลองซื้อหวยงวดที่จะถึงนี้ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นงวดส่งท้ายปีได้ ไม่แน่!!! หลวงพ่อท่านอ่านจะให้โชคถูกรางวัลก็เป็นได้

สรุปส่งท้าย

สมเด็จพระญาณวชิโรดม นามเดิม วิริยังค์ บุญฑีย์กุล ฉายา สิรินฺธโร เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2463 ท่านมรณะด้วยโรคชราเมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สิริอายุรวม 100 ปี 80 พรรษา ท่านเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ผู้มีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ขณะยังมีชีวิตท่านได้สร้างโรงเรียน มูลนิธิ และองค์กรต่าง ๆ มากมาย เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไรและผู้ด้อยโอกาส จนทุกวันนี้มีลูกศิษย์มากมายที่ให้ความเคารพและนับถือท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สุดท้ายนี้แฟนคลับหรือลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังค์ท่านไหนที่อยากอ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม เช่น ทำนายฝัน เลขเด็ด แนวทางหวยรัฐบาล เคล็ดลับเสริมดวง ดูดวงรายวัน สถานที่ทำบุญ และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถติดตามได้ที่ Ruay 365 หรือเข้าเว็บไซต์ Ruaylotto.me กับและเว็บ ตรวจหวย.com ก็ได้เช่นเดียวกัน

Facebook
Twitter
Email