วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดดังใจกลางกรุง ที่ตั้งสุสานลูกครึ่งไทย-ฝรั่ง

สัมผัสความงาม ใจกลางกรุง กันที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี และ ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงอีกด้วย แต่นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีสถานที่ให้ได้ชมกันอีกมากมาย ทั้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และ บรรยากาศดีๆ ที่เงียบสงบ แม้จะอยู่ภายในตัวเมืองกรุงเทพฯ ก็ตาม อยากรู้จักกับวัดดังวัดนี้กันไหม ถ้าอยากตาม Ruay 365 มาเลย

วัด
ขอบคุณภาพจาก

ประวัติ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลในปีพ.ศ. 2412 โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงคหริรักษ์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ และ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว. ปุ้ม มาลากุล) เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง มีการออกแบบตัววัดแบบผสม ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในมีการออกแบบตกแต่งแบบตะวันตก และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งหมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และ มีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ เรียกว่า “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง และ “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาใหญ่

วัด
ขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐออนไลน์

สถานที่สำคัญภายใน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สุสานหลวง ลูกครึ่งไทย-ฝรั่ง

หากพูดถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แอด Ruay ว่าต้องนึกถึง สุสานหลวง เป็นแน่นอน โดยตัวสุสานตั้งอยู่นอกเขตกำแพงมหาสีมาธรรมจัก ด้านทิศตะวัน ติดกับถนนอัษฎางค์ ริมคลองคูเมืองเดิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระอัฐิ และพระสรีรางคาร ไว้ในนั้น เพื่อเป็นพระบรมราชูทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ กันทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหารแบบไทย แบบขอม (ศิลปะปรางค์ลพบุรี) และแบบโกธิค โดยตั้งอยู่ในสวนซึ่งมีต้นลั่นทมและพุ่มพรรณไม้ต่างๆ ปลูกไว้ โดยมีอนุสาวรีย์ที่สำคัญ เป็นเจดีย์สีทอง 4 องค์ ได้แก่

วัด
ขอบคุณภาพจาก Arts in Thailand

1. สุนันทานุสาวรีย์ บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์บรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พระราชธิดา

2. รังษีวัฒนา บรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรส พระราชธิดาอันประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี และพระราชนัดดา เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก รวมทั้งสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

3. เสาวภาประดิษฐาน บรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรส พระราชธิดาอันประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ และพระราชนัดดา เช่น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

4. สุขุมาลนฤมิตร์ บรรจุพระสรีรางคารพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระนัดดา

นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ที่สำคัญอื่นๆ ประดิษฐานอยู่ในสุสานหลวง เช่น อนุสาวรีย์รูปปรางค์ 3 ยอด บรรจุพระสรีรางคารพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และพระประยูรญาติ พระโอรสและธิดา รวมทั้งสมาชิกสายราชสกุลยุคล เป็นต้น

วัด
ขอบคุณภาพจาก Matichon Online

พระอุโบสถ

ตัวพระอุโบสถ มีการออกแบบตามสถาปัตยกรรมของไทย ในขณะที่ภายในพระอุโบสถ เป็นแบบยุโรปผสมแบบไทย มีการปั้นรูปตราแผ่นดินประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5 โดนจำลองแบบจากตรางาประจำพระองค์ การตกแต่งภายในพระอุโบสถและผนังชั้นบนระหว่างเสาคูหาเป็นภาพพุทธประวัติ อีกทั้งยังมีการปิดทองบางแห่ง

พระวิหาร

พระวิหาร มีการออกแบบรูปทรงเดียวกับพระอุโบสถทั้งภายในและภายนอก แตกต่างกันตรงที่บานประตูและหน้าต่างสลักด้วยไม้เป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในขณะที่พระอุโบสถเป็นลายประดับมุข นอกจากนี้ลวดลายภายในพระวิหาร จะมีเฉพาะที่เพดานบัวกั้นผนังชั้นล่างและชั้นบน และกรอบหน้าต่างเท่านั้น มีพระประธานเป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่า พระประทีปวโรทัย

วัด
ขอบคุณภาพจาก Supermop / Shutterstock.com

พระเจดีย์

พระเจดีย์ มีรูปทรงแบบไทย ย่อเหลี่ยมฐานคูหาประดับกระเบื้องเคลือบลายเบญจรงค์ทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง เป็นประธานของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดบนพื้นไพที ยอดปลีพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 6,018 องค์ ตรงกลางองค์พระเจดีย์ มีชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรกสมัยลพบุรี 2 องค์ นอกจากนี้ผนังด้านในองค์พระเจดีย์มีช่องประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดย่อม 6 องค์

พระระเบียง หรือ พระวิหารคต

พระวิหารคด มีการเชื่อมต่อกับพระอุโบสถกับพระวิหารมุขและพระวิหารล้อมองค์พระเจดีย์ใหญ่ ด้านนอกปูทางเดินด้วยหินอ่อน และ มีเสากลมรับกับเชิงชาย ส่วนด้านในเป็นพื้นสองชั้นมีเสาก่ออิฐถือปูนย่อเหลี่ยมรับเครื่องบนและเชิงชาย

วัด
ขอบคุณภาพจาก Thai Za Variety

วิหารทิศ หรือ วิหารมุข

วิหารทิศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ตรงกับพระเจดีย์ใหญ่ เป็นทางเข้าสู่บริเวณภายในพระระเบียงรอบเจดีย์ หน้าบันมุขชั้นบนเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันมุขชั้นล่างเป็นรูปช้างสามเศียรเทิดบุษบกและซุ้มประตูทางเข้าเป็นทรงมณฑปครึ่งซีก บานประตูเป็นภาพเขียนสีรูปเซี่ยวกาง

ศาลาราย

ศาลาราย เป็นศาลาหลังหลังเล็กๆ ขนาด 2 ห้อง รอบไพที มีทั้งหมดจำนวน 8 หลัง อยู่ทางด้านหน้าพระโบสถ์ 2 หลัง หน้าพระวิหาร 2 หลัง และ หน้าพระวิหารทิศทั้งด้านตะวันตกและตะวันออก ด้านละ 2 หลัง หน้าบันของศาลารายเป็นรูปเทพพนมล้อมรอบด้วยลายกนก

วัด
ขอบคุณภาพจาก Pantip

วิธีเดินทางไป วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  1. สถานีรถไฟฟ้า MRT

สามารถเลือกลงได้ 2 สถานี ได้แก่

  • สถานีสามยอด ทางออกที่ 3 เดินต่ออีกประมาณ 550 เมตร หรือ 7 นาที
  •  สถานีสนามไชย ทางออกที่ 2 เดินต่ออีกประมาณ 750 เมตร หรือ 9 นาที
  • รถโดยสารประจำทาง

สามารถขึ้นรถเมล์สาย 2, 64 และ 33 มาได้ เพราะอู่รถจะจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดโดย เมื่อเดินลงมาจากรถแล้ว ต้องเดินข้ามสะพานปีกุน จะพบกับอนุสาวรีย์หมูอยู่ใกล้ๆ กับสะพาน หรือจะนั่งรถเมล์มาลงแถวบ้านหม้อ แล้วเดินเลียบคลองหลอดไปทางสนามหลวง กระทรวงกลาโหมเข้าไปไม่ไกลนัก ก็จะเห็นวัด

  • นั่งเรือโดยสาร

สามารถนั่งเรือด่วนเจ้าพระยา และ เรือประจำทางไม่มีธง มาลงได้ทั้งสองท่า นั่นก็คือ ท่าเรือท่าเตียน และ ท่าเรือราชินี ได้เลยเห็นไหมไปง่าย ไปไหว้ไปสักการะมีแต่ Ruay แน่นอน

วัด
ขอบคุณภาพจาก สยามรัฐออนไลน์

สรุป

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดดังที่อยู่เคียงคู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็นเวลายาวนาน ตั้งอยู่บนถนนเฟื่องนคร ใกล้กับกระทรวงมหาดไทย และยังเป็นที่ตั้งของ สุสานหลวง ตัววัดมีการออกแบบการผสมผสานกันระหว่าง สถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก อีกทั้งยังเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีอีกด้วย ใครว่างๆ ก็สามารถมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญแบบนี้ได้นะคะ โดยตัววัดจะเปิดให้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.

ก่อนจากกันไป ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ ตรวจหวย แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะ มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email