วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดดังใจกลางกรุง ที่ตั้งสุสานลูกครึ่งไทย-ฝรั่ง

สัมผัสความงาม ใจกลางกรุง กันที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี และ ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงอีกด้วย แต่นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีสถานที่ให้ได้ชมกันอีกมากมาย ทั้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และ บรรยากาศดีๆ ที่เงียบสงบ แม้จะอยู่ภายในตัวเมืองกรุงเทพฯ ก็ตาม อยากรู้จักกับวัดดังวัดนี้กันไหม ถ้าอยากตาม Ruay 365 มาเลย

วัด
ขอบคุณภาพจาก

ประวัติ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลในปีพ.ศ. 2412 โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงคหริรักษ์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ และ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว. ปุ้ม มาลากุล) เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง มีการออกแบบตัววัดแบบผสม ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในมีการออกแบบตกแต่งแบบตะวันตก และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งหมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และ มีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ เรียกว่า “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง และ “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาใหญ่

วัด
ขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐออนไลน์

สถานที่สำคัญภายใน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สุสานหลวง ลูกครึ่งไทย-ฝรั่ง

หากพูดถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แอด Ruay ว่าต้องนึกถึง สุสานหลวง เป็นแน่นอน โดยตัวสุสานตั้งอยู่นอกเขตกำแพงมหาสีมาธรรมจัก ด้านทิศตะวัน ติดกับถนนอัษฎางค์ ริมคลองคูเมืองเดิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระอัฐิ และพระสรีรางคาร ไว้ในนั้น เพื่อเป็นพระบรมราชูทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ กันทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหารแบบไทย แบบขอม (ศิลปะปรางค์ลพบุรี) และแบบโกธิค โดยตั้งอยู่ในสวนซึ่งมีต้นลั่นทมและพุ่มพรรณไม้ต่างๆ ปลูกไว้ โดยมีอนุสาวรีย์ที่สำคัญ เป็นเจดีย์สีทอง 4 องค์ ได้แก่

วัด
ขอบคุณภาพจาก Arts in Thailand

1. สุนันทานุสาวรีย์ บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์บรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พระราชธิดา

2. รังษีวัฒนา บรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรส พระราชธิดาอันประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี และพระราชนัดดา เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก รวมทั้งสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

3. เสาวภาประดิษฐาน บรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรส พระราชธิดาอันประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ และพระราชนัดดา เช่น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

4. สุขุมาลนฤมิตร์ บรรจุพระสรีรางคารพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระนัดดา

นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ที่สำคัญอื่นๆ ประดิษฐานอยู่ในสุสานหลวง เช่น อนุสาวรีย์รูปปรางค์ 3 ยอด บรรจุพระสรีรางคารพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และพระประยูรญาติ พระโอรสและธิดา รวมทั้งสมาชิกสายราชสกุลยุคล เป็นต้น

วัด
ขอบคุณภาพจาก Matichon Online

พระอุโบสถ

ตัวพระอุโบสถ มีการออกแบบตามสถาปัตยกรรมของไทย ในขณะที่ภายในพระอุโบสถ เป็นแบบยุโรปผสมแบบไทย มีการปั้นรูปตราแผ่นดินประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5 โดนจำลองแบบจากตรางาประจำพระองค์ การตกแต่งภายในพระอุโบสถและผนังชั้นบนระหว่างเสาคูหาเป็นภาพพุทธประวัติ อีกทั้งยังมีการปิดทองบางแห่ง

พระวิหาร

พระวิหาร มีการออกแบบรูปทรงเดียวกับพระอุโบสถทั้งภายในและภายนอก แตกต่างกันตรงที่บานประตูและหน้าต่างสลักด้วยไม้เป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในขณะที่พระอุโบสถเป็นลายประดับมุข นอกจากนี้ลวดลายภายในพระวิหาร จะมีเฉพาะที่เพดานบัวกั้นผนังชั้นล่างและชั้นบน และกรอบหน้าต่างเท่านั้น มีพระประธานเป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่า พระประทีปวโรทัย

วัด
ขอบคุณภาพจาก Supermop / Shutterstock.com

พระเจดีย์

พระเจดีย์ มีรูปทรงแบบไทย ย่อเหลี่ยมฐานคูหาประดับกระเบื้องเคลือบลายเบญจรงค์ทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง เป็นประธานของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดบนพื้นไพที ยอดปลีพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 6,018 องค์ ตรงกลางองค์พระเจดีย์ มีชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรกสมัยลพบุรี 2 องค์ นอกจากนี้ผนังด้านในองค์พระเจดีย์มีช่องประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดย่อม 6 องค์

พระระเบียง หรือ พระวิหารคต

พระวิหารคด มีการเชื่อมต่อกับพระอุโบสถกับพระวิหารมุขและพระวิหารล้อมองค์พระเจดีย์ใหญ่ ด้านนอกปูทางเดินด้วยหินอ่อน และ มีเสากลมรับกับเชิงชาย ส่วนด้านในเป็นพื้นสองชั้นมีเสาก่ออิฐถือปูนย่อเหลี่ยมรับเครื่องบนและเชิงชาย

วัด
ขอบคุณภาพจาก Thai Za Variety

วิหารทิศ หรือ วิหารมุข

วิหารทิศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ตรงกับพระเจดีย์ใหญ่ เป็นทางเข้าสู่บริเวณภายในพระระเบียงรอบเจดีย์ หน้าบันมุขชั้นบนเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันมุขชั้นล่างเป็นรูปช้างสามเศียรเทิดบุษบกและซุ้มประตูทางเข้าเป็นทรงมณฑปครึ่งซีก บานประตูเป็นภาพเขียนสีรูปเซี่ยวกาง

ศาลาราย

ศาลาราย เป็นศาลาหลังหลังเล็กๆ ขนาด 2 ห้อง รอบไพที มีทั้งหมดจำนวน 8 หลัง อยู่ทางด้านหน้าพระโบสถ์ 2 หลัง หน้าพระวิหาร 2 หลัง และ หน้าพระวิหารทิศทั้งด้านตะวันตกและตะวันออก ด้านละ 2 หลัง หน้าบันของศาลารายเป็นรูปเทพพนมล้อมรอบด้วยลายกนก

วัด
ขอบคุณภาพจาก Pantip

วิธีเดินทางไป วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  1. สถานีรถไฟฟ้า MRT

สามารถเลือกลงได้ 2 สถานี ได้แก่

  • สถานีสามยอด ทางออกที่ 3 เดินต่ออีกประมาณ 550 เมตร หรือ 7 นาที
  •  สถานีสนามไชย ทางออกที่ 2 เดินต่ออีกประมาณ 750 เมตร หรือ 9 นาที
  • รถโดยสารประจำทาง

สามารถขึ้นรถเมล์สาย 2, 64 และ 33 มาได้ เพราะอู่รถจะจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดโดย เมื่อเดินลงมาจากรถแล้ว ต้องเดินข้ามสะพานปีกุน จะพบกับอนุสาวรีย์หมูอยู่ใกล้ๆ กับสะพาน หรือจะนั่งรถเมล์มาลงแถวบ้านหม้อ แล้วเดินเลียบคลองหลอดไปทางสนามหลวง กระทรวงกลาโหมเข้าไปไม่ไกลนัก ก็จะเห็นวัด

  • นั่งเรือโดยสาร

สามารถนั่งเรือด่วนเจ้าพระยา และ เรือประจำทางไม่มีธง มาลงได้ทั้งสองท่า นั่นก็คือ ท่าเรือท่าเตียน และ ท่าเรือราชินี ได้เลยเห็นไหมไปง่าย ไปไหว้ไปสักการะมีแต่ Ruay แน่นอน

วัด
ขอบคุณภาพจาก สยามรัฐออนไลน์

สรุป

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดดังที่อยู่เคียงคู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็นเวลายาวนาน ตั้งอยู่บนถนนเฟื่องนคร ใกล้กับกระทรวงมหาดไทย และยังเป็นที่ตั้งของ สุสานหลวง ตัววัดมีการออกแบบการผสมผสานกันระหว่าง สถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก อีกทั้งยังเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีอีกด้วย ใครว่างๆ ก็สามารถมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญแบบนี้ได้นะคะ โดยตัววัดจะเปิดให้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.

ก่อนจากกันไป ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ ตรวจหวย แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะ มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay

Facebook
Twitter
Email