คาถาป้องกันโรคภัย สวดแล้วได้ผลจริง ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!

สำหรับใครที่เจ็บป่วยบ่อยๆ ต้องถูกใจเรื่องนี้แน่นอน กับ คาถาป้องกันโรค ที่มีการบอกเล่ากันมาอย่างยาวนานว่า ใครที่เจ็บป่วย เจ็บไข้ ก็จะหายดีขึ้นเป็นปกติ แอดมินเองก็เป็นอีกคนที่ป่วยบ่อยมากๆ แล้วยังป่วยแทบทุกเดือนด้วย ใครที่ป่วยบ่อยๆ เขาเรียกกันว่าเป็น โรคกรรม นะคะ เพราะชาติก่อนเราอาจเคยไปทำร้ายใครมา ทำให้ชาตินี้เราต้องทุกข์ระทมกับอาการป่วยของเราในปัจจุบันนี้

สำหรับใครที่กำลังท้อแท้และหมดหวัง ก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจไป ลองสวด คาถาป้องกันโรค ดูก่อน นอกจากการดูแลตัวเองให้สุขภาพดีอยู่ตลอดเวลาแล้ว เราก็ลองหันมาสวดมนต์ แผ่เมตตา ทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยทำสิ่งไม่ดีให้กับเขา บางทีชีวิตของเราอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะ

Pexels Photo 3807629

รวม คาถาป้องกันโรค

คาถาแก้โรค โรคเวรโรคกรรม

ตั้งนะโม 3 จบ นึกถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งก่อน แล้วท่องตามนี้

นะมะพะทะ ธาตุมัตตะโก ยาวะเทวะ

อะยังกาโย ยาปะนายะ เวทนานุปัสสี

ทุกรัสสะ ยะทิทัง ปิณฑะปาโต

อุททิเสนะ สัพพะพุทธานุภาเวนะ

สัพพะเทวะตา สัพพะโรคาพยาธิ

อันตะราโย วินาศสันติ

คำแปล

ดินน้ำลมไฟ สักกะว่าเป็นธาตุ ขอเพียงเพื่อ ให้กายนี้ ยังอัตภาพ เวทนาทั้งหลาย ทุกข์ต่างๆ สิ่งนี้ ขอบิณฑบาต แล้วอุทิศให้แก่เหล่าปวงสัตว์ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เหล่าเทวะดาทั้งหลาย ขอให้โรคภัยไข้เจ็บ อันตรายต่างๆ จงหายมลายสิ้นกลับคืนสู่ปกติด้วยเถิด

แก้โรคภัยไข้เจ็บ รักษาคนป่วย แก้โรคเวรโรคกรรม ป้องกันอันตราย ใช้ทำน้ำมนต์ รักษาคนป่วยไข้ เสกของให้กิน โรคภัยต่างๆ จะหายได้ชงัดอย่างมหัศจรรย์ แต่ต้องทำด้วยจิตที่มีสมาธินิ่งจริงๆ ทำและช่วยสรรพสัตว์ด้วยความจริงใจสงสารไม่คิดมูลค่าใดๆ จะชงัดและเกิดผลตามประสงค์ ดีนักแล

บทสวด โพชฌังคะปะริตตัง อีกหนึ่ง คาถาป้องกันโรค

(หันทะ มะยัง โพชฌังคะปะริตตัง ภะณามะ เส)

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา (โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์)

วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร (วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์)

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา (สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์)

สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา (7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวง ตรัสไว้ชอบแล้ว)

ภาวิตา พะหุลีกะตา (อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว)

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา (ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน)

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ (ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ)

เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา (ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก)

โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ (จึงทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง)

เต จะ ตัง อะภินันทิตวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ (ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม ก็หายโรคได้ในบัดดล)

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ (ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ)

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต (ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชา(พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก)

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง (รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแล ถวายโดยเคารพ)

สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส (ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน)

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ (ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ)

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง (ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ องค์นั้นหายแล้วไม่กลับเป็นอีก)

มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง (ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา)

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ (ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ)

Pexels Photo 918778

พระคาถาสักกัตตะวา

สักกัตตะวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

เพราะทำความเคารพพระพุทธรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ

หิตัง เทวะมุนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา

เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต

ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี

สักกัตตะวา ธัมมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

เพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ

ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา

เป็นเครื่องระงับความกระวนกระวาย ด้วยเดชแห่งพระธรรมรัตนะ

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เต

ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอภัยทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี

สักกัตตะวา สังฆระระนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง

เพราะทำความเคารพพระสงฆรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เต

ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอโรคทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี

Pexels Photo 970517

คาถา พระพุทธเจ้าชนะมาร (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ตั้งนะโม 3 จบ (ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

ปัญจะมาเรชิโนนาโถ ปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง

(ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธองค์ ผู้ทรงชนะมารทั้งห้า ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาวิมุติ)

จตุสัจจังปกาเสสิ ธัมมจักกังปวัตตะยิ

(ผู้ทรงประกาศอริยสัจสี่ ผู้ยังให้พระธัมมจักรให้หมุนไป)

เอเตนะสัจจะวัชเชนะ โหตุเมชยมังคะลัง

(ด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าเทอญ)

Pexels Photo 1024900

สรุป

การสวดมนต์ ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการภาวนา เป็นการทำให้จิตเป็นสมาธิได้ และเมื่อทำอธิษฐานภาวนามากขึ้น ก็จะทำให้จิตของเรามีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิม คาถาป้องกันโรคภัย ก็เช่นกัน ยิ่งสำหรับใครที่ประสบกับปัญหาป่วยบ่อย เข้าโรงพยาบาลบ่อย ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ประหนึ่งว่าเป็นโรคกรรม แอดมินขอแนะนำให้ทุกท่านลองมาสวดมนต์ปัดเป่า พร้อมแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามจองเวรเราอยู่ อาจจะช่วยให้เราฟื้นคืนสภาพดีขึ้นก็เป็นได้

ก่อนจากกันไป สำหรับใครที่อยากอ่านบทความดีๆ แบบนี้ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะมากมาย มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay365.com ค่ะ

Facebook
Twitter
Email